Regulamin sklepu internetowego www.przedpokoje.pl

1. Sklep dostępny pod adresem internetowym www.przedpokoje.pl (zwany dalej: sklepem internetowym) prowadzony jest przez Karoń Tech z siedzibą w Łazisku, adres: Łazisko 116, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod numerem KRS 1022790; NIP 7732474020, REGON 101702340; adres poczty elektronicznej bok@karon.eu, numer telefonu: (+48) 719 12 09 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).

2. Sklep internetowy zajmuje się sprzedażą mebli i elementów wyposażenia wnętrz. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

REGULAMIN – niniejszy regulamin obejmujący warunki korzystania ze sklepu internetowego w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ogólne warunki sprzedaży dokonywanej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą prowadzącym sklep internetowy. 

SKLEP INTERNETOWY – Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.przedpokoje.pl. 

KLIENT– Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach. 

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta, będący jednocześnie Formularzem Zamówienia. 

NEWSLETTER – udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy.

TOWAR – prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

SPRZEDAWCA – KAROŃ TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Łazisku, adres: Łazisko 116, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod numerem KRS 1022790; NIP 7732474020, REGON 101702340.

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę. 

USŁUGODAWCA – KAROŃ TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Łazisku, adres: Łazisko 116, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod numerem KRS 1022790; NIP 7732474020, REGON 101702340. 

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, które Klient może złożyć po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem elektronicznym www.przedpokoje.pl.

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na:

prowadzeniu konta w Sklepie internetowym,

umożliwieniu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym i dokonania zakupu Towaru na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży.

I. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1.Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na złożeniu Zamówienia w Sklepie internetowym określającego jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Usługobiorcą a Sprzedawcą.

II. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca

1. Komputer bądź inne urządzenie z dostępem do Internetu.

2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;

b) Internet Explorer wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 pikseli. 

III. Składanie zamówień

Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną jest złożenie zamówienia. Usługobiorca wybiera towar, którym jest zainteresowany oraz dodaje go do „KOSZYKA”. Podczas składania Zamówienia wymagane jest uzupełnienie: 

a) nazwy, koloru i ilości Towaru,

b) imienia i nazwiska Usługobiorcy bądź odbiorcy,

c) wybranego sposobu i dokładnego adresu dostawy,

d) numeru telefonu kontaktowego,

e) adresu e-mail Usługobiorcy,

f) danych niezbędnych do wystawienia faktury.

Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik jest informowany o danych Sprzedawcy, o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach (w tym kosztach usług dodatkowych, np. transportu), jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. Złożenie Zamówienia wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomość od Sprzedawcy informującą o otrzymaniu zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości o akceptacji zamówienia.

Od 01.01.2020 r. w celu otrzymania faktury VAT należy wypełnić odpowiednie pola formularza podczas składania zamówienia i podać numer NIP. Po otrzymaniu towaru wraz z paragonem fiskalnym niezawierającym numeru NIP Konsumenta, wymiana paragonu na fakturę będzie niemożliwa (zgodnie z art. 106b ust. 5-7 ustawy o VAT).

IV. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych

W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient (Usługobiorca) ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez kliknięcie na zakładkę „Koszyk”. Wówczas Usługobiorca zostanie przeniesiony na stronę, na której, aby usunąć daną pozycję Towaru, należy kliknąć przycisk „Usuń”, a następnie ponownie wybrać Towar i dodać go do koszyka.

Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w Zamówieniu zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z podsumowaniem Zamówienia. W przypadku wykrycia lub zamiaru skorygowania błędu Klient ma prawo do zmiany Zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: bok@karon.eu z odpowiednią dyspozycją zmiany lub też zgłosić ją telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 44 719 12 09. Po dokonaniu korekty Zamówienia Usługodawca (Sprzedawca) wyśle wiadomość e-mail na podany adres e-mail potwierdzającą wprowadzenie zmian do Zamówienia.

V. Usługi nieodpłatne

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne: 

a) prowadzenie Konta Użytkownika;

b) formularz kontaktowy;

c) newsletter;

d) zamieszczanie opinii;

e) informacja o towarach oferowanych przez Sprzedawców;

f) zgłaszanie reklamacji (wyłącznie dla Użytkowników zalogowanych posiadających Konto Użytkownika) i sprawdzanie ich statusu;

g) formularz zwrotów (wyłącznie dla Użytkowników zalogowanych posiadających Konto Użytkownika).

2. Usługi nieodpłatne świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

VI. Reklamacje z tytułu umowy sprzedaży

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Użytkownikowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest Konsument, termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Użytkownik może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Użytkownik żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

3. W przypadku wady Towaru Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: 

1) złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Użytkownik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika inny sposób zaspokojenia,

2) żądanie wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.

4. Reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sprzedawcy czy też związane z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem umowy sprzedaży należy kierować do Sprzedawcy.

VII. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego w załączniku nr 2 do ustawy o Prawach Konsumenta albo z formularza udostępnionego przez Sprzedawcę.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży umowę uważa się za niezawartą.

5. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Konsumenta. 

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

9. W wypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do: 

a) umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni daną usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu  świadczenia przez Sprzedającego traci on prawo odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VIII. Dostawy

1. Sprzedawca informuje Użytkownika o terminie i kosztach Dostawy. Podczas składania zamówienia Użytkownik zostanie poinformowany o terminie realizacji. Maksymalny czas realizacji standardowego Zamówienia wynosi 4 tygodnie od daty jego potwierdzenia.

2. Dostawa nie obejmuje kosztów wniesienia kupionych mebli do mieszkania. W przypadku przesyłek o wadze powyżej 30 kg kurier nie ma obowiązku wniesienia mebli do lokalu klienta.

IX. Sposoby płatności

1. Ceny na stronie internetowej Serwisu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN). Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Użytkownik będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Użytkownik będzie poinformowany przy składaniu zamówienia i wyborze sposobu Dostawy.

2. Najpóźniej na początku składania zamówienia Użytkownik jest informowany dostępnych sposobach płatności.

3. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności:

1)bezpośredni przelew na konto bankowe,

2)płatność za pośrednictwem PayU.

X. Ochrona danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem korzystania z Serwisu i zawarcia umowy.

3. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z usług serwisu, a także w przypadku gdy Użytkownik nabywa Towar, którego sprzedawcą jest Usługodawca. 

4. Administratorami danych osobowych Użytkownika, który zamawia Towary lub realizuje umowę sprzedaży zawartą ze Sprzedawcą są: Usługodawca w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia złożenia zamówienia Towaru i wykonania umowy sprzedaży zawartej przez Użytkownika ze Sprzedawcą, w tym skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży; Operator płatności w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Użytkownikowi dokonania płatności za pomocą narzędzi udostępnianych przez Operatora płatności. Każdy z administratorów wskazanych powyżej jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku z wykonywaniem usługi Operatora płatności lub umowy sprzedaży Użytkownika ze Sprzedawcą.

5. Dane Osobowe Użytkowników, względem których Usługodawca jest administratorem, są udostępniane Operatorowi Płatności celem umożliwienia Użytkownikowi uiszczenia płatności na rzecz Sprzedawcy za zamówiony Towar.

6. Operator płatności oraz Sprzedawca są zobowiązani spełnić wobec nich wszelkie obowiązki wynikające z tego rozporządzenia i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień.

7. Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Usługodawcę w następujących celach:

a) w celu korzystania z Serwisu na podstawie zainteresowania Użytkownika ofertą Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b) w celu wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie nałożony na Usługodawcę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

c) w celach analitycznych, np. w celu doboru usług do potrzeb Użytkowników; optymalizacji produktów i usług na podstawie zgłaszanych uwag, zainteresowania Użytkowników, logów technicznych aplikacji; w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługowych, w tym reklamacji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

d) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

f) w celu badania satysfakcji Użytkowników i określania jakości usług Usługodawcy, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

g) w celu oferowania Użytkownikom bezpośrednio produktów i usług (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Użytkowników z wykorzystaniem profilowania, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

8. Usługodawca przetwarza następujące kategorie danych:

a) podstawowe dane identyfikacyjne i dotyczące zamieszkania;

b) dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne;

c) elektroniczne dane identyfikacyjne i dane lokalizacyjne;

d) dane uzyskane dzięki korzystaniu z technologii;

e) nagrania dźwięku.

9. Usługodawca nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza terytorium Polski.

10. Dane osobowe pozyskane w celu korzystania z Serwisu lub w celu zawarcia umowy są przechowywane przez okres korzystania z Serwisu lub okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe Użytkowników są przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy.

11. Podstawowe dane kontaktowe są przechowywane przez Usługodawcę dla potrzeb marketingu bezpośredniego do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem takiego przetwarzania lub cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie tzw. zgody marketingowej.

12. Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane osobowe, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

a) prawo dostępu do jego danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

XI. Prawa autorskie

Przedstawione na stronie sklepu internetowego o adresie elektroniczny www.przedpokoje.pl szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy Towarów stanowią własność sklepu internetowego i nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedawcy.

XII. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta, z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r. pozycja 827 z póź. zm.).

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, o czym poinformuje prezentując nową wersję Regulaminu na stronie Serwisu na co najmniej siedem dni przed wejściem zmian w życie. Zmiana Regulaminu może być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z usług (w szczególności zmiana zakresu usług lub wprowadzenie nowych) lub z Serwisu, zmianą sposobów składania zamówień, rezerwacji, płatności, dostaw, reklamacji (w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu). Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

3. Zmiana danych dotyczących siedziby, adresu, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu lub faksu, wysokości kapitału zakładowego i innych danych dotyczących Usługodawcy nie stanowi zmiany Regulaminu. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.przedpokoje.pl

keyboard_arrow_up

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password